vervolg-mandy-geslaagd

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

De omgevingswet

Op 18 juni 2014 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Omgevingswet (Ow) ingediend. Het voorstel heeft tot doel om alle wet- en regelgeving, die betrekking hebben op het omgevingsrecht, te bundelen in één wet. Het omgevingsrecht laat zich beschrijven als het rechtsgebied dat betrekking heeft op menselijke activiteiten in relatie tot de leefomgeving.

Hoofdgebouw? Bijgebouw? Dakterras!

Het college van B&W heeft ten onrechte een vergunning geweigerd voor een dakterras, aldus de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 18 april 2018.

Verstap je niet op de Ladder voor duurzame verstedelijking!

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen over de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarin is een jurisprudentieoverzicht opgenomen met het oog op de vereenvoudiging van de Ladder per 1 juli 2017.

Bestemmingsplan Elshout vastgesteld

De Gemeenteraad van Heusden heeft 20 december 2016 het bestemmingsplan Elshout unaniem vastgesteld. Jonkers Advies heeft voor dit bestemmingsplan 7 van de in totaal 15 nieuwe initiatieven begeleid en daarvoor de ruimtelijke onderbouwing geschreven.

Gemeente geen vrijheid in het al dan niet bestemmen tot waterberging

Tegen het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Valkenswaard hebben het Waterschap en het College van Gedeputeerde Staten beroep ingesteld tegen het verwijderen van de aanduiding ‘Waterberging’ op percelen aan de Luikerweg door de Gemeenteraad van Valkenswaard.

Groen licht voor de Looijerij

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouw van de Looijerij in Veldhoven definitief door mag gaan.

Rechtbank tikt Son en Breugel op de vingers

Een burger die in Son en Breugel een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwen van een bedrijfswoning bij zijn boomkwekerij, kreeg nul op het rekest.

Eerste Kamer stemt in met laten vervallen actualiseringsplicht bestemmingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afschaft.

Geen leges voor handelen in strijd met een oud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan gaat op grond van artikel 3.1, vierde lid van de Wro 10 jaar mee. Althans, het mag ouder zijn, maar als sanctie daarop mag het bevoegd gezag geen leges meer heffen voor aanvragen die verband houden met het plan.

De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; wanneer vangt termijn aan?

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgehelderd wanneer de termijn aanvangt voor de maximale duur van een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervalt

Op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend met de strekking de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar verwacht wordt dat dit snel zal gebeuren.

Overzicht jurisprudentie Raad van State planschade

Als je schade lijdt als gevolg van een nieuw bestemmingsplan, kun je een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij het college. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in september 2016 een uitspraak gewezen waarin zij een overzicht geeft van de factoren die een rol spelen bij het al dan niet toekennen van planschade en de hoogte van de planschade.

Eindhoven heft onterecht precariobelasting voor vaste luifel

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de gemeente Eindhoven onterecht precariobelasting heeft geheven voor een vaste luifel aan een pand, van de huurder van dat pand. De heffing werd opgelegd aan de huurder van het pand, maar het Hof volgde onze stelling dat de huurder niet belastingplichtig is.

Het belang van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan

Op 7 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen, die aantoont wat het belang is van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan. Het betreft de zaak tussen het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Amsterdam en Rederij Lovers over de vraag of het kassahuisje van laatstgenoemde al dan niet geheel vervangen mocht worden.

Ook bij een slijterij in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn

 Uit drie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016 blijkt dat ook in slijterijen bij supermarkten altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn.

Relativiteit bij uitwegvergunning

De Afdeling zag zich in deze zaak van 5 oktober 2016 voor de vraag gesteld of het belang van een onbelemmerde uitoefening van het bedrijf van appellant een belang is dat de betrokken dient te worden bij de verlening van een uitwegvergunning.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.