vervolg-mandy-geslaagd

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Eerste Kamer stemt in met laten vervallen actualiseringsplicht bestemmingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afschaft.

Geen leges voor handelen in strijd met een oud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan gaat op grond van artikel 3.1, vierde lid van de Wro 10 jaar mee. Althans, het mag ouder zijn, maar als sanctie daarop mag het bevoegd gezag geen leges meer heffen voor aanvragen die verband houden met het plan.

De tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; wanneer vangt termijn aan?

Op 16 augustus 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgehelderd wanneer de termijn aanvangt voor de maximale duur van een tijdelijke vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan.

De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervalt

Op 26 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend met de strekking de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar verwacht wordt dat dit snel zal gebeuren.

Overzicht jurisprudentie Raad van State planschade

Als je schade lijdt als gevolg van een nieuw bestemmingsplan, kun je een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij het college. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in september 2016 een uitspraak gewezen waarin zij een overzicht geeft van de factoren die een rol spelen bij het al dan niet toekennen van planschade en de hoogte van de planschade.

Eindhoven heft onterecht precariobelasting voor vaste luifel

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de gemeente Eindhoven onterecht precariobelasting heeft geheven voor een vaste luifel aan een pand, van de huurder van dat pand. De heffing werd opgelegd aan de huurder van het pand, maar het Hof volgde onze stelling dat de huurder niet belastingplichtig is.

Het belang van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan

Op 7 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen, die aantoont wat het belang is van het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan. Het betreft de zaak tussen het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Amsterdam en Rederij Lovers over de vraag of het kassahuisje van laatstgenoemde al dan niet geheel vervangen mocht worden.

Ook bij een slijterij in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn

 Uit drie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016 blijkt dat ook in slijterijen bij supermarkten altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn.

Relativiteit bij uitwegvergunning

De Afdeling zag zich in deze zaak van 5 oktober 2016 voor de vraag gesteld of het belang van een onbelemmerde uitoefening van het bedrijf van appellant een belang is dat de betrokken dient te worden bij de verlening van een uitwegvergunning.

Verhuurder heeft geen belang bij terrasvergunning

In deze zaak stelde een verhuurder van een horecapand in Valkenburg aan de Geul hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank, waarin hij niet-ontvankelijk werd verklaard in een verzoek om verlenging van de terrasvergunning van zijn huurders. De burgemeester en de rechtbank oordeelden dat hij niet als belanghebbende bij dat besluit kon worden aangemerkt.  

Niet-ontvankelijk verklaring na termijnoverschrijding met 8 seconden

In 8 seconden kan veel gebeuren. Dat blijkt wel uit de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 21 april 2016, waarin de gemachtigde van een belanghebbende beroep in wilde stellen tegen een WOZ-beschikking. Het beroepschrift kwam 8 seconden na het einde van de termijn bij de rechtbank binnen, en niet-ontvankelijkheid volgde.

Correctie relativiteitsvereiste nu ook in het bestuursrecht

Een bedrijf of een omwonende kan met een beroep op het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel bereiken dat de bestuursrechter alsnog een besluit toetst aan een norm die strikt genomen niet hun belangen beoogt te beschermen. Het relativiteitsvereiste stond daar eerder aan in de weg. De Staatsraad advocaat-generaal adviseerde vandaag aan de Afdeling om het relativiteitsvereiste te corrigeren.

De Ladder voor duurzame verstedelijking in de notendop

De Ladder voor duurzame verstedelijking is op 1 oktober 2012 ingevoerd. De Ladder, zoals die kortheidshalve wordt genoemd, heeft tot doel om zorgvuldig ruimtegebruik en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen, te stimuleren. Hiermee moet leegstand worden voorkomen.

Parkeren moet worden geregeld in het bestemmingsplan

Parkeren moet vanaf nu in nieuwe bestemmingsplannen worden geregeld. De Raad van State heeft daarover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.

Raad van State verduidelijkt rechtspraak over meldingsstelsel aanleggen uitweg

Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar rechtspraak over het meldingsstelsel voor de aanleg van uitwegen in de APV verduidelijkt.

Stedenbouwkundige bepalingen moeten naar bestemmingsplan

De Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (Reparatiewet BZK) is per 29 november 2014 in werking getreden. Deze wet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.